Výrub stromu – Kedy treba povolenie?

Keďže výrub drevín aj na Vašom vlastnom pozemku podlieha legislatívnemu konaniu pozrieme sa na to kedy, kde a aké povolenie budete potrebovať. Najskôr si ale povieme kedy je možné výrub stromu realizovať.
Výrub stromov možno realizovať iba v období vegetačného pokoja. Vegetačné obdobie pokoja sa po novom skrátilo a stanovuje sa v období od 1. októbra do 28. februára. Viac sa dočítate v zákone č.543/2002 Z.z, a vyhláška č.170/2021 Z.z.
V zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ustanovené, že na výrub stromov potrebujete súhlas orgánu ochrany prírody. Takýmto orgánom je obec alebo mesto. To znamená, že pred výrubom si treba zbehnúť na obec či mestský úrad, kde si vypíšete a podáte žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a budete ďalej postupovať ako Vám povedia.
Výrub stromu bez potrebného povolenia by vás mohol výjsť celkom draho (pokuta za nelegálny výrub môže byť až do výšky 3 319,98 € pre fyzické osoby, a do výšky 23 235,74 € pre právnicke osoby). Je jedno, či sa jedná o výrub stromov na vlastnom pozemku či záhradke. Povolenie by ste si mali zabezpečiť!
Sú určité prípady jasne stanovené zákonom kedy sa súhlas nevyžaduje

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.
pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada).
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (Príklad: Ak v dôsledku živelnej pohromy dôjde k poškodeniu stromu a vec neznesie odklad, možete strom vypíliť. Do piatich dní od vyrúbania stromu však o tom musíte upovedomiť úrad, ideálne aj s fotografiou poškodenia stomu).
ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.
ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.
ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.
na dreviny inváznych druhov
na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín
na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný. 
Viac sa dočítate na ústrednom portále verejnej správy: Slovensko.sk – Ochrana drevín
Čo dodať na záver? Pokiaľ máte zarastený pozemok ktorému chcete znova vdýchnuť čaro neváhajte nás kontaktovať! Radi Vám pozemok vyčistíme, spílime nežiadúce stromy, odpad štiepkujeme, fotky našich prác: Výrub stromov a štiepkovanie konárov.
Čo budeme potrebovať na predbežnú bezplatnú cenovú ponuku? Stačí nám poslať fotku pozemku, miesto kde sa strom nachádza, možnosť štiepkovania konárov, likvidácia odpadu (konárov).

Neváhajte nás kontaktovať! 
Tel: 0911 911 081 
E-mail: mail@ktn.sk

Zdielajte na